ⓘ Svenskspråkiga Wikipedia är den svenskspråkiga varianten av den fria encyklopedin Wikipedia. Svenskspråkiga Wikipedia, som påbörjades under maj 2001, var en av ..

                                     

ⓘ Svenskspråkiga Wikipedia

Svenskspråkiga Wikipedia är den svenskspråkiga varianten av den fria encyklopedin Wikipedia. Svenskspråkiga Wikipedia, som påbörjades under maj 2001, var en av de första Wikipediaversionerna. Den innehåller just nu 3 231 424 artiklar och är därmed den tredje största Wikipediaversionen. Den innefattar en stor andel robotskapade artiklar, något som gör att den svenskspråkiga versionen har fler artiklar i förhållande till andra språkversioner än antalet aktiva användare skulle ge vid handen – men också antalet användare och manuellt skapade artiklar är högt i förhållande till antal svenskatalare.

                                     

1. Översikt

Svenskspråkiga Wikipedia används officiellt istället för svenska. Detta görs för att förtydliga att encyklopedin inte riktar sig till just svenskar eller Sverige utan till alla som förstår svenska. Man försöker använda ett "globalt perspektiv", där förhållanden i Sverige inte ska ses som viktigare än de i omvärlden.

Just nu innehåller svenskspråkiga Wikipedia 3 231 424 artiklar. Antalet artiklar placerar svenskspråkiga Wikipedia högt bland de olika språkvarianterna av Wikipedia. Encyklopedin hör också till de 11 största i förhållande till antalet språkkunniga.

I september 2020 var svenskspråkiga Wikipedia den fjortonde största Wikipediaversionen sett till antal redigeringar sedan start och på tjugonde plats sett till antal aktiva inloggade bidragsgivare under senaste månaden. Den har idag 3 231 424 artiklar, 49 029 926 redigeringar sedan start. På svenskspråkiga Wikipedia finns just nu 771 315 registrerade användare, varav drygt 23 000 till och med mars 2017 hade gjort fler än tio redigeringar. Under de senaste 30 dagarna har 2 612 registrerade användare redigerat; dessutom görs under en månad redigeringar av oinloggade skribenter med cirka 7 000 IP-adresser.

Svenskspråkiga Wikipedia tillåter endast illustrationer under fri licens och har stängt av den lokala uppladdningen av bilder och andra mediafiler. Alla filuppladdningar sker via Wikimedia Commons. Uppslagsverkets administratörer ett knappt 70-tal användare som har tillgång till några fler redigeringsverktyg väljs ett år i taget.

                                     

2.1. Historik Starten 2001

Tre månader efter att engelskspråkiga Wikipedia startades började dess grundare Jimmy Wales att utväxla mejl med den svenska dataprogrammeraren Linus Tolke om att starta en svenskspråkig Wikipedia. Vid den tidpunkten hade endast de engelsk-, katalansk- och tyskspråkiga Wikipediaversionerna startats. Tyskspråkiga Wikipedia hade dock endast ett par artiklar, och dittills bara på engelska. Beslutet att starta en svenskspråkig Wikipedia togs i april 2001.

Webbplatsen skapades i maj 2001 antagligen den 3 maj med webbadressen och blev då den fjärde språkversionen av Wikipedia. Under Wikipedias första år raderades ofta artikelhistoriken, varför det är oklart vilken artikel som var den första. Artikeln Svenska är den äldsta bevarade; den fanns den 23 maj, då det tros ha funnits ett tiotal artiklar som alla var skrivna av Linus Tolke. Under de första månaderna var aktiviteten låg. Det dröjde hela tre månader innan det ens fanns 100 artiklar, i stort sett alla skrivna av Tolke. De flesta artiklarna var mycket korta.

                                     

2.2. Historik Novemberökningen 2002 och Susning-uttåget 2004

Först under november 2002 började aktiviteten på svenskspråkiga Wikipedia ta fart. Antalet aktiva användare ökade från 6 till 21.

Till en början konkurrerade svenskspråkiga Wikipedia med Susning.nu, en wiki som skapats av Lars Aronsson år 2001. Susning.nu:s beslut att tillåta reklam och bristen på verktyg att bekämpa klotter var dock ett problem, och i november flyttade ett antal tongivande användare över till svenskspråkiga Wikipedia. Antalet artiklar ökade från knappt 400 oktober 2002 till 1 700 en knapp månad senare. Ytterligare en månad senare hade de 37 aktiva användarna skapat över 4 400 artiklar. Ökningen kom sig delvis av att webbplatsen under december månad 2002 fick ett modernare utseende i det nya PHP-skriptet, det som senare fick namnet MediaWiki.

I slutet av 2003 var Susning.nu världens näst största wiki efter engelskspråkiga Wikipedia. I april 2004 låstes redigeringsmöjligheterna för de flesta användarna på Susning.nu, och i januari 2005 hade svenskspråkiga Wikipedia gått om i antal artiklar.                                     

2.3. Historik 2004–2012

Antal artiklar, artiklarnas medellängd, antalet besökare och integreringen med andra språkversioner ökade successivt. I början av 2004 skrevs omkring 100 nya artiklar per dag – en ökningstakt från omkring 50 per dag under 2003. År 2005 tillkom den 5 000:e användaren och antalet artiklar ökade med mellan 150 och 200 artiklar per dag. Den 11 januari 2006 hade antalet användare ökat till 10 000. Under 2006 kunde dock en minskning av antalet nya artiklar anas; i början av året var antalet nya artiklar omkring 250/dag, medan det under årets sista månader var omkring 190/dag. Mellan januari och april 2009 skrevs ungefär 105 artiklar/dag. Antalet aktiva bidragsgivare nådde en topp 2008, året efter engelskspråkiga Wikipedias topp.

                                     

2.4. Historik Stora ökningar 2012–2016

Vid månadsskiftet januari-februari 2012 började ett arbetssätt där olika robotprogram botar användes till skapandet av många nya artiklar. Exempelvis robotskapades artiklar om flertalet svenska sjöar under 2013. Majoriteten av de robotskapade artiklarna gällde djurarter och genererades av Sverker Johanssons bot, som hämtade data från tillgängliga artdatabaser. Under september 2012 översteg därmed det totala artikelantalet 500 000 och den 15 juni 2013 nåddes 1 000 artiklar. Sedan hösten 2013 har svenskspråkiga Wikipedia artiklar om i princip samtliga 1.25 miljoner beskrivna djurarter.

I mitten av 2014 påbörjades en ny botassisterad expansionsperiod, den här gången med visionen att skapa artiklar om alla växtarter. Denna expansion innebar att svenskspråkiga Wikipedia till att börja med utökades till totalt cirka 1.8 miljoner artiklar och i antal artiklar räknat därmed nådde en andraplats bland Wikipedia-versionerna, varav 1.3 miljoner robotskapade artiklar om i huvudsak djur- och växtarter.

I mitten av 2015 påbörjades botskapande av artiklar om platser över hela världen baserat på databaser såsom GeoNames. Den 6 september 2015 passerade svenskspråkiga Wikipedia 2 000 artiklar. Projektet avslutades i förtid i november 2016. Så dags hade svenskspråkiga Wikipedia med hjälp av projektet nått cirka 3.7 miljoner artiklar.

                                     

2.5. Historik Sedan 2017

Efter 2016 har artikelökningen varit betydligt måttligare. Mängden nya artiklar har tidvis mer än kompenserats genom bortrensning av dubblettartiklar efter ovanstående botskapande. På grund av massraderingen av botartiklar försvinner för närvarande fler artiklar än som skapas varje dag.                                     

3.1. Räckvidd och utveckling Antal läsare

Svenskspråkiga Wikipedia är den mest använda Wikipedia-upplagan i Sverige. En undersökning från 2009/2010 se bild visade att hälften av alla Wikipedia-besök i Sverige då gällde den svenskspråkiga versionen, medan engelskspråkiga Wikipedia användes i drygt 35 procent av fallen. Maj 2013 besöktes den svenskspråkiga upplagan i snitt 120 000 gånger i timmen, vilket då gjorde den till den 14:e mest besökta Wikipediaversionen. Under juni 2013 besöktes svenskspråkiga Wikipedia totalt 118 miljoner gånger, inkluderat cirka 15 miljoner gånger av automatiska program botar. Drygt var fjärde sidvisning 30 av 118 miljoner gjordes under månaden på en mobiltelefon, vilket är en högre siffra än på andra wikipedior.

Under mars månad 2016 besöktes svenskspråkiga Wikipedia dagligen av cirka en miljon unika enheter datorer, surfplattor eller mobiltelefoner. Under hela månaden besöktes webbplatsen via minst 10 miljoner unika enheter, varav 6 av 10 miljoner var mobila enheter surfplatta eller mobiltelefon.                                     

3.2. Räckvidd och utveckling Samarbetsprojekt

Flera offentliga institutioner har haft eller inlett samarbetsprojekt med svenskspråkiga Wikipedia. Riksantikvarieämbetet 2012–2013 och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, 2013 har båda två haft erfarna wikipedianer anställda, för att utbilda de anställda i hur man redigerar på Wikipedia och bäst hanterar hur "deras" ämnesområden kan utvecklas på uppslagsverket. Projektet har delvis genomförts i samarbete med den svenska stödorganisationen Wikimedia Sverige.

                                     

3.3. Räckvidd och utveckling Inom utbildning

Flera svenska universitet och högskolor har genomfört försök med Wikipedia som del i undervisningen eller spridandet av kunskap enligt tredje uppgiften. På Linnéuniversitetet har Wikipedia under 2010-talet introducerats som examinationsplattform på vissa kurser. SLU:s forskningsresultat har sedan cirka 2014 systematiskt börjat spridas via svenskspråkiga Wikipedia, och även flera andra svenska universitet och högskolor har inlett projekt med samma mål.

                                     

4.1. Omdömen och utmärkelser Omdömen i pressen

I mars 2006 publicerade Svenska Dagbladet en jämförande utvärdering av svenskspråkiga Wikipedia, Susning.nu och Internetversionen av Nationalencyklopedin. Undersökningen gjordes genom att nio oberoende ämnesexperter gavs i uppdrag att jämföra nio olika artiklar hämtade från de tre uppslagsverken. Det var blindtester, och ingen av dem fick veta varifrån de olika artiklarna hade hämtats. Nationalencyklopedin toppade den totala bedömningen vad gällde tillförlitlighet och neutralitet, men svenskspråkiga Wikipedia fick goda allmänna vitsord och nådde bäst betyg för aktualitet, bred bevakning och populärkulturell anknytning.

De undersökta artiklarna var: Flykting, Stella McCartney, Bear Quartet, Scientologi, Muhammedteckningarna, Dokusåpa, Homeros, Kubism och Slobodan Milošević.

I undersökningen, som presenterades i Svenska Dagbladets kulturdel sidorna 4–5 den 30 mars 2006, hamnade svenskspråkiga Wikipedia på första plats i tre fall och på andra plats i sex fall men rankades inte som sämst i något fall.

Nationalencyklopedins chefredaktör Arne Ekman sade i tidningen att ”Wikipedia är en härlig idé”, och han tillade också att NE gärna låter tiden gå lite för att man skall kunna värdera om ett ord platsar i uppslagsverket. Wikipedia är snabbare, men de två uppslagsverken representerar två olika sätt att göra ett uppslagsverk. Susning.nu, som också byggde på wikiteknik, kom på andra plats i två fall, nämligen då NE inte hade någon artikel alls.

År 2007 gjorde Sveriges Radio en jämförelse mellan svenskspråkiga Wikipedia och Nationalencyklopedin. Här fick Nationalencyklopedin 6.5 poäng medan Wikipedia fick 5.5 poäng. I utvärderingen konstaterades att inom populärkultur stod sig Wikipedia bra, medan det inom traditionella kunskapsområden gick betydligt sämre för Wikipedia.

NE.se har också en informationstext om "Källkritik och NE", där man jämför de olika förutsättningarna och sätten att arbeta. Den öppnare redigeringsprocessen på Wikipedia påpekas, samtidigt som man lyfter fram värdet av den redaktionella styrningen på NE.                                     

4.2. Omdömen och utmärkelser Utmärkelser

År 2005 utsåg tidningen Internetworld svenskspråkiga Wikipedia till årets näst bästa nyttosajt, efter Eniro och före Nationalencyklopedin.

                                     

5. Referenser

Källor

 • Guldbrandsson, Lennart 2008. Så fungerar Wikipedia: allt du behöver veta om hur man bidrar, om kritiken och kvalitetssatsningarna. Ronneby: Hexa. Libris 11216639. ISBN 978-91-977109-4-7.
 • Guldbrandsson, Lennart 2008. Så fungerar Wikipedia 1. uppl. Stockholm: Vulkan.se. Libris 11156664


                                     
 • det mest besökta uppslagsverket på internet. Svenskspråkiga Wikipedia startades den 23 maj 2001. Wikipedia är 2020 rankad som världens trettonde och
 • polskspråkiga Wikipedia som den sjätte största upplagan av Wikipedia men föll sedan tillbaka till åttonde plats. Den 1 mars 2006 hann den ikapp svenskspråkiga Wikipedia
 • Polskspråkiga Wikipedia polska: Wikipedia polskojęzyczna, plwp startade den 26 september 2001 och blev den nionde Wikipediautgåvan. I mars 2007 hade
 • Spanskspråkiga Wikipedia spanska: Wikipedia en español är den spanska språkvarianten av Wikipedia Spanskspråkiga Wikipedia startade i maj 2001. 8 mars
 • Franskspråkiga Wikipedia franska: Wikipédia francophone, Wikipédia en français, ibland förkortat frwp startade våren 2001. Den passerade 1 miljon artiklar
 • webbplatsen sv. wikipedia org omdirigeras man till sv. wikipedia org wiki Portal: Huvudsida. Denna webbsida är således svenskspråkiga Wikipedias ingångssida
 • bland annat svenskspråkiga Wikipedia som har relevanskriterier för vilka artiklar som kan platsa i olika ämnen. Medan svenskspråkiga Wikipedia vill att
 • vid Linköpings universitet Lysator. Han startade svenskspråkiga Wikipedia i maj 2001. Den svenskspråkiga Wikipediaversionen blev då den fjärde i ordningen
 • järnvägstrafiken i Mälardalen. hämtat från: svenskspråkiga Wikipedia Källa från Wikidata hämtat från: svenskspråkiga Wikipedia Källa från Wikidata
 • redigeringen av sidor på en wiki. Wikipedia använde UseMod innan det gick över till MediaWiki svenskspråkiga Wikipedia kördes fram till 1 december 2002