ⓘ Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Svenska Akademiens ordlista, förkortat som SAOL, är en koncentrerad ordlista i ett band, med en begränsad mäng ..

                                     

ⓘ Svenska Akademiens ordlista över svenska språket

Svenska Akademiens ordlista, förkortat som SAOL, är en koncentrerad ordlista i ett band, med en begränsad mängd ordförklaringar, som ges ut av Svenska Akademien sedan 1874. Ordlistan är tänkt att vara en förteckning över det levande svenska ordförrådet och ges därför ut i, mer eller mindre regelbundna, nyutgåvor med ibland stora revideringar. I den senaste, fjortonde utgåvan av ordlistan, SAOL 14 från 2015, utgick drygt 9 000 mindre vanliga ord medan 13 000 ord tillkom. Totalt innehåller SAOL 14 upplagor med 126 000 uppslagsord med uppgifter om stavning, uttal och böjning. I många fall anges också ordens betydelse, stil och bruklighet. Alla fjorton upplagor finns fritt tillgängliga digitalt.

                                     

1. Utveckling

Balansen mellan de deskriptiva och de normativa inslagen har växlat mellan åren.

Från och med den trettonde upplagan 2006 behandlas "w" som en egen bokstav placerad mellan "v" och "x", i stället för att sorteras in under "v". Därmed räknar det svenska alfabetet enligt SAOL 29 separata bokstäver, en justering som etablerats enligt internationell praxis.

                                     

1.1. Utveckling Reformer av svenska språket

År 1906 infördes officiellt en svensk stavningsreform, då gammalstavning med dt avlöstes av nystavning med t tt, samt f, fv, hv och w alla ersattes av v. Bokstaven q utmönstrades helt, men kom att leva kvar i svenskan genom lånord från andra språk, till exempel quisling, aquavit och queer quisling kom snabbt med i ordlistan efter andra världskriget.

Inom Svenska Akademien – en av den svenska språkpolitikens viktigare aktörer – var meningarna delade om nyheterna, och ingenting hände egentligen förrän 1916. Det året fick man brådstörtat ge ut en mindre lista med ny stavning, som motvikt till diverse inofficiella förteckningar som snabbt kommit ut på privat initiativ.

Det var egentligen först därefter som svenska språket genom SAOL fick en gemensam stavningsnorm. En ledstjärna var att stavningen någorlunda skulle avspegla uttalet i vardagligt tal för en majoritet av svenska folket. Därvid standardiserades stavningen för vissa ord på till exempel e och ä. Detta ledde till växlingar i bägge riktningar för ord som tidigare hade haft vacklande stavning både bland personer i allmänhet och i tryck – men däremot inte nödvändigtvis hade vacklat i SAOL. Exempelvis utmönstrades pels till förmån för päls, medan pängar använt av till exempel Pär Lagerkvist i brev reformerades till pengar och efventyr till äventyr. "Sverige" kunde vid början av 1900-talet stavas Sverge ; när Selma Lagerlöf skrev Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige uppmanades hon av de pedagoger som beställt boken att använda namnformen Sverge – men vägrade.

Den stora stavningsreformen i början av 1900-talet avrundades åren runt 1950. Då avskaffades pluralformerna av verben, och SAOL upphörde i samband med sin nionde upplaga att notera godt som accepterad sidoform för gott.

                                     

1.2. Utveckling Datorisering

Mycket manuellt arbete har sedan 1960-talet rationaliserats med hjälp av datorer. Redan i december 1965 startades ett projekt inom Nämnden för svensk språkvård, som för ändamålet fick ett bidrag på 92 675 kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Avsikten var att på magnetband mata in det svenska ordförrådet. Professor Carl Ivar Ståhle var initiativtagare till projektet.

Från och med upplaga 11 1986 används datortekniken i arbetet med ordlistan. En tanke av datoriseringen var att också kunna lansera nya upplagor oftare. Dessa har därefter också kommit i princip en per årtionde – tolfte upplagan 1998, trettonde upplagan 2006 och fjortonde upplagan 2015.

Ordlistan finns sedan 2003 på internet – sedan 2009 fritt tillgänglig. På webbplatsen SAOLhist kan man söka i den senaste upplagan och flera tidigare upplagor, och jämföra sökresultaten. Den senaste utgåvan från 2015 SAOL 14 finns även som app.

                                     

1.3. Utveckling Upplaga 14

Den senaste utgåvan från april 2015 har flera nyheter:

 • informationen om ordens betydelse förekommer i flera fall
 • rekommendationerna utformas ännu tydligare.
 • alla substantiv, verb och adjektiv har böjningsuppgifter
 • uttalsinformationen har utökats med uppgifter om grav och akut accent som i nyckel respektive cykel
 • verb av typen hoppa av och hålla med ”löst sammansatta partikelverb” tillkommer
 • ett antal namn, bland annat namn på alla länder, tillkommer

Den mest påtagliga förändringen gäller som alltid ordförrådet där cirka 13 500 ord har tillkommit och cirka 9 000 ord har utmönstrats. Antalet uppslagsord är nu uppe i cirka 126 000. Antalet nya ord är det största sedan 1950 års upplaga.

Efter publiceringen av den tryckta utgåvan dröjde den digitala publiceringen, något som av flera bedömare sågs som en brist.

                                     
 • Svenska Akademiens ordbok ursprunglig titel Ordbok öfver svenska språket förkortat SAOB, är ett historiskt uppslagsverk över det svenska språket som
 • Svenska Akademiens ordlista över svenska språket som finns tillgänglig på nätet. Akademien ger även ut Svenska Akademiens ordbok. Svenska Akademiens
 • skrivregler. Huvudartikel: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket När det gäller stavning och böjning är Svenska Akademiens ordlista SAOL den vedertagna
 • annat bakom Svenska Akademiens ordlista SAOL och Svenska Akademiens ordbok SAOB två ordböcker med stor språklig auktoritet. Akademiens organisationsform
 • variant av V fram till 2006 då Svenska Akademien i den trettonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket började sortera W som enskild
 • svenska ordboken är Svenska akademiens ordbok som finns tillgänglig på nätet. Akademien ger även ut Svenska Akademiens ordlista över svenska språket
 • kallas avkodning. Kryptering Kryptografi Genetisk kod Svenska akademiens ordlista över svenska språket 2006 Denna artikel om kommunikation saknar väsentlig
 • officiellt språkbruk är titeln restauratör enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket en person som driver eller förestår restaurangrörelse
 • ordet fika blivit folkligt i Sverige. Det finns i Svenska Akademiens ordlista över svenska språket tryckår 2015 Kafferep är en sammankomst då olika
 • Internationell privaträtt Svenska Akademien 2006 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket 13: e upplagan Stockholm: Svenska Akademin. ISBN 91 - 7227 - 419 - 0 
 • definieras enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket SAOL som utläggning av verksamhet på entreprenad Ofta används på svenska även det engelska