ⓘ Svenska språköar i Finland. I en finlandssvensk kontext betyder vanligtvis begreppet svensk språkö en ort som juridiskt sett är enspråkigt finsk men som har en ..

                                     

ⓘ Svenska språköar i Finland

I en finlandssvensk kontext betyder vanligtvis begreppet svensk språkö en ort som juridiskt sett är enspråkigt finsk men som har en betydande svensk minoritet. Att orten i fråga har en svensk skola ses i regel som ett minimikrav för att orten skall betraktas som en svensk språkö.

                                     

1. Översikt

De fyra städerna Tammerfors, Kotka, Björneborg och Uleåborg ses som Finlands traditionella språköar, men svenska skolor finns i ytterligare tolv officiellt enspråkigt finska kommuner. De fyra traditionella språköarna har ett svenskt förvaltningsarv i kombination med tidigare industri, handel och migration vilket har lett till en bestående svenskspråkig befolkning på orterna. Minoriteten på dessa orter är stor nog att kunna upprätthålla en gemenskap med bland annat identitet, skola och fritidsaktiviteter och den språkliga infrastrukturen innebär att orten har ett svenskspråkigt utbildningssystem som täcker alla nivåer från daghem till gymnasium.

På samtliga språköar är finska emellertid det vanligaste umgängesspråket även på de svenska skolorna och en mycket stor andel av dessa skolors elever kommer ifrån finsk- eller tvåspråkiga hem vilket stundom orsakar pedagogiska problem. På exempelvis Björneborgs svenska samskola kom endast 5 % av eleverna ifrån enspråkigt svenska hem, år 2010 jmfr språkbad. Kodväxling mellan svenska och finska är utbredd bland de svenskspråkiga på språköarna. En identitär skillnad mellan språköarna och Svenskfinland är att åtminstone eleverna på språköarna i högre grad ser sig själva som svenskspråkiga snarare än finlandssvenskar.

Andelen svenskspråkiga på språköarna har, i likhet med Finland som helhet, minskat under 1900-talet se förfinskning. En fjärdedel av Uleåborgs invånare var svenskspråkiga 1879, år 1900 hade andelen minskat till bara 6 % och sedan 1979 uppgår de till bara omkring 300 personer. Kotkas svenskspråkiga befolkning har minskat från 16 % på 1890-talet 1920-talet 8 % och 1950-talet 3 %, idag ca 1 %. I början av 1900-talet var lite mer än 5.5 % av Tammerfors befolkning svenskregistrerade. Även Björneborg har följt denna utveckling.

                                     

1.1. Översikt Före detta språköar

Viborg i Karelen var en svensk språkö fram till andra världskriget då staden överläts till Sovjetunionen. Även Torneå var under senare hälften av 1700-talet en språkö efter att ha genomgått en kraftig försvenskning, främst beroende på intensiva handelsförbindelser med Stockholm; hantverkarna och borgarna var vid denna tid svenskspråkiga, även om det så kallade småfolket fortsatt var finskspråkigt.

                                     

1.2. Översikt S:t Karins

Bland språköarna intar S:t Karins en särställning på grund av sin höga andel svenskspråkiga. Därför pågår nu 2015 en diskussion om huruvida svenskan ska bli ett officiellt språk i staden på frivillig väg. Det huvudsakliga argumentet som framförts mot att göra svenskan ett officiellt språk är ökade kostnader.

                                     

2. Se även

 • Svenska samskolan i Tammerfors
 • Björneborgs svenska samskola
 • Kotka Svenska Samskola
 • Svenska Kulturfonden i Björneborg
 • Tammerfors svenska församling
 • Svenska Privatskolan i Uleåborg
                                     
 • nederländsktalande områden i Flandern Språköar i Rumänien. Sorbiska språkområdet i Tyskland. Svenskspråkiga kommuner i Finland språköarna inte utritade. Camilla
 • grundskolan. Svenska språköar i Finland Björneborgs svenska samskola Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Samskolan i Tammerfors Kotka Svenska Samskola
 • stora delar är i majoritet, finns så kallade svenska språköar Detta är större grupper av finlandssvenskar som lever som minoritet i finskspråkiga städer
 • miljardär Svenska språköar i Finland Björneborgs svenska samskola Svenska Privatskolan i Uleåborg Kotka Svenska Samskola Svenska samskolan i Tammerfors
 • Carl - Eric: Svenska Privatskolan i Uleåborg 150 år. Uleåborg: Svenska Kulturens Vänner, 2009. Avgångsbetyg Svenska språköar i Finland Björneborgs svenska samskola
 • Svenska skolan i Varkaus var en kommunal grundskola i Varkaus. Bruksorten Varkaus i Savolax betraktas som en av de svenska språköarna i Finland Svenska
 • Finlandssvenskar Svenska språköar i Finland Svenska Samskolan i Tammerfors Svenska Privatskolan i Uleåborg Kotka Svenska Samskola Björneborgs svenska samskola
 • svenskan i Finland under 100 år. Helsingfors: Svenska Finlands folkting. sid. 69 73. ISBN 978 - 952 - 9700 - 61 - 5 Camilla Lindberg, red 2020 Språköar Rum
 • tvåspråkiga kommuner i Finland Enspråkig kommun Språk i Finland Språkö Svenska ortnamn i Finland : med finska motsvarigheter 3. uppl Helsingfors. 1963
 • minoritet i Finland och är företrädesvis bosatta längs kusten i Österbotten, längs Finlands södra kust samt i så kallade svenska språköar i vissa finskspråkiga
 • samt Svenska språköar och finska utskär. Tankesmedjan har en årsbudget på närmare 800 000 euro. Bland finansiärerna finns Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans