ⓘ Svenska Finlands folkting eller Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Folktingets uppdrag är att främja den svensksprå ..

                                     

ⓘ Svenska Finlands folkting

Svenska Finlands folkting eller Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Folktingets uppdrag är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och det svenska språkets ställning i Finland, samt bevaka finlandssvenskarnas intressen. Folktingets ställning är lagstadgad. Folktinget tar del i lagstiftningsprocessen och ger utlåtanden åt olika myndigheter om frågor som berör den svenskspråkiga befolkningen.

                                     

1. Finansiering

Folktingets verksamhet finansieras i huvudsak genom statsstöd för dess lagstadgade uppgifter. Folktinget får stöd också av en del tvåspråkiga kommuner och av Svenska Finlands folktings garanter grundad 1942. Projektverksamheten finansieras främst genom bidrag från stiftelser och fonder.

                                     

2. Representation

Alla de riksdagspartier som har svenskspråkig verksamhet är representerade. Folktingsledamöterna utses i samband med kommunalvalet så att fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån antalet röster som tillfallit partiernas svenska kommunalvalskandidater. Svenska kandidater är de kommunalvalskandidater som i befolkningsdatasystemet angett svenska som modersmål. Kandidater som har arbetat för det svenska språket i Finland, verkat i svenskspråkiga politiska organisationer samt uppgett svensk titel eller yrkesbeteckning i den officiella sammanställningen av kandidatlistorna i kommunalvalet kan också räknas med på begäran av partiet.

Foltingets nuvarande ordförande 2020 är Sandra Bergqvist SFP och vice ordförande är Jacob Storbjörk SDP och Jonny Andersen Åland. Folktingets kansli leds av en folktingssekreterare. Politices doktor Markus Österlund har fungerat som folktingssekreterare sedan år 2010.

                                     

3. Externa länkar

 • Folktingets webbplats
 • Lag om Svenska Finlands folkting 1331/2003

|titel=Lag om Svenska Finlands folkting 1331/2003

                                     
 • befolkningsdelegation vid Svenska Finlands folkting med uppgift att bevaka den befolkningspolitiska situationen i Finland med särskild hänsyn till den
 • för Svenska folkpartiet i Sydvästra Finlands valkrets. Bergqvist är också ordförande för Svenska Finlands folkting vice ordförande för Svenska folkpartiet
 • viceordförande i Finlands svenska Marthaförbund 1948 1964, ordförande 1964 1975, ordförande i Svenska Kvinnoförbundet i Helsingfors 1946 1956, i Svenska kvinnoförbundet
 • sin yrkesbana som sekreterare i Svenska Finlands folkting 2002 2004. Gustaf Widén: Erik Mickwitz i Uppslagsverket Finland webbupplaga, 2012 CC - BY - SA
 • sin uppgift att representera den finlandssvenska befolkningen i Finland se Svenska Finlands folkting Folketinget Danmarks lagstiftande församling
 • och nationalekonom. Arhippainen var 1989 - 1993 ordförande för Svenska Finlands folkting Han blev politices licentiat 1994 och arbetade därefter bland
 • bror till Ingvar S. Melin. Melin var 1979 82 sekreterare vid Svenska Finlands folkting Han var 1982 99 chefredaktör för den finlandssvenska Kyrkpressen
 • 1944 1945 var ordförande för Svenska folkpartiets riksdagsgrupp. Han var även i flera repriser talman i Svenska Finlands folkting och spelade en framträdande
 • propagerat för som representant för Gröna förbundet i Svenska Finlands folkting Höckerstedt, Leif i Uppslagsverket Finland webbupplaga, 2012 CC - BY - SA 4.0
 • kommunutskottet 1958 1962, Finlands stadsförbunds styrelse från 1964 och Svenska Finlands folkting från 1964. Han tilldelades kommunalråds titel 1976. Nationalekonomiska