ⓘ Språkvårdande organisationer för svenska - Institutet för svensk språkvård, Språkvårdsgruppen, Institutet för de inhemska språken, Svenska datatermgruppen ..

Institutet för svensk språkvård

Språkrådet är svenska statens organ för språkvård och språkpolitik. Det bildades 2006 genom en sammanslagning av de tidigare självständiga språkvårdsmyndigheterna Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden, samt Klarspråksgruppen i Regeringskansliet och är en avdelning inom den 2006 skapade myndigheten Institutet för språk och folkminnen.

Språkvårdsgruppen

Språkvårdsgruppen är ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter för det svenska språket. Gruppen träffas regelbundet och utbyter information om aktuell språkvård. Allt från rena språkfrågor till språkpolitiska ämnen diskuteras i gruppen. Ärenden som gruppen regelbundet tar upp är t.ex. ändringar av principiell natur i nya upplagor av Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista. Under årens lopp har Språkvårdsgruppen arrangerat olika seminarier och konferenser på temat språkvård. De organisationer som ingår i gruppen är Europeiska kommissionen, Institutet för ...

Institutet för de inhemska språken

Institutet för de inhemska språken, är ett forskningsinstitut underställt undervisningsministeriet i Finland. Språkinstitutet inrättades 1976, då ett flertal fristående forsknings-, ordboks- och språkvårdsprojekt förenades till ett statligt institut. Språkinstitutets svenska namnform var till och med 2011, Forskningscentralen för de inhemska språken. Institutet för de inhemska språken bedriver forskning i finska, svenska, samiska, finländskt teckenspråk och romani samt med finskan besläktade språk. Språkinstitutet utarbetar därtill ordböcker över såväl modernt skriftspråk som äldre språkfo ...

Svenska datatermgruppen

Svenska datatermgruppen, grundad 1996, är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Svenska datatermgruppens sekretariat sköttes av Terminologicentrum TNC och gruppens arbete stöddes av Institutet för språk och folkminnen. Sedan Terminologicentrum TNC lagts ned i slutet av 2018 sköts arbetet av Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen.

Terminologicentrum TNC

AB Terminologicentrum TNC var ett svenskt centrum för terminologi och fackspråk. Det grundades år 2000, då det efterträdde Tekniska nomenklaturcentralen, som verkade åren 1941–2000. På grund av bland annat uteblivet statligt stöd lades TNC ned vid årsskiftet 2018/2019; delar av dess verksamhet togs då över av Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. TNC var samägt av ett antal bransch- och landsomfattande organisationer, sista åren med Swedish Standards Institute SIS som huvudägare. Verksamheten bedrevs med statligt bidrag, motsvarande cirka halva omsättningen, först från Näring ...

Forskningsnämnden för svenska språket

Forskningsnämnden för svenska språket, en nordisk sammanslutning av språkveterare, vars huvudsakliga syfte är att arrangera konferensserien Svenskans beskrivning, som anordnats i Sverige och Finland sedan 1963. Nämnden bildades troligen cirka 1966, då med namnet Forskningsnämnden för modern svenska. Till en början var nämnden inte arrangör av konferenserna om svenskans beskrivning, men den blev det mot slutet av 1960-talet. Nämnden bytte till sitt nuvarande namn 2008.