ⓘ Svenskspråkiga - Svenska språköar i Finland, Svenska Finlands folkting, Bortre Tölö, Biografiskt lexikon för Finland, Kilo, Esbo stad ..

Svenska språköar i Finland

I en finlandssvensk kontext betyder vanligtvis begreppet svensk språkö en ort som juridiskt sett är enspråkigt finsk men som har en betydande svensk minoritet. Att orten i fråga har en svensk skola ses i regel som ett minimikrav för att orten skall betraktas som en svensk språkö.

Svenska Finlands folkting

Svenska Finlands folkting eller Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Folktingets uppdrag är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och det svenska språkets ställning i Finland, samt bevaka finlandssvenskarnas intressen. Folktingets ställning är lagstadgad. Folktinget tar del i lagstiftningsprocessen och ger utlåtanden åt olika myndigheter om frågor som berör den svenskspråkiga befolkningen.

Bortre Tölö

Bortre Tölö är ett av fem distrikt i Södra stordistriktet, och samtidigt en stadsdel, i Helsingfors stad. I Bortre Tölö finns bland annat Helsingfors Olympiastadion och i närheten av Olympiastadion flera sportanläggningar, bland andra Helsingfors ishall, fotbollsstadion och Simstadion. Också Nationaloperan finns i Bortre Tölö vid Tölöviken. I Sibeliusparken finns Sibeliusmonumentet. I Bortre Tölö verkar svenskspråkiga Tölö gymnasium i samma byggnad vid Tölö torg som dess företrädare Tölö specialiseringsgymnasium, Lönnbeckska gymnasiet och Nya svenska samskolan Lönkan. Brevid Sibeliusparken ...

Biografiskt lexikon för Finland

Biografiskt lexikon för Finland är ett biografiskt uppslagsverk som började utkomma 2008. I Finland utgavs 2003–2007 Suomen kansallisbiografia Finlands nationalbiografi i tio band, under redaktion av professor Matti Klinge. År 2008 påbörjade Svenska litteratursällskapet i Finland utgivningen av ett motsvarande svenskspråkigt nationalbiografiskt uppslagsverk, Biografiskt lexikon för Finland. Redaktionsrådets ordförande är professor Henrik Meinander och verkets huvudredaktör docent Henrik Knif. BLF bygger delvis på innehållet i det finskspråkiga uppslagsverket Suomen kansallisbiografia, vari ...

Kilo, Esbo stad

Kilo är en stadsdel med järnvägsstation i Esbo stad och hör administrativt till Stor-Alberga storområde. Namnet Kilo finns dokumenterat sedan 1500-talet i formerna Kijlaby 1543, Kiloby 1544 och Kilo 1547. Namnet kan härstamma från en tidigare kilformad vik. Fram till 1980-talet bestod Kilo mest av egnahemshus, men höghus har uppförts i allt snabbare takt i Kilo. De första husen i Kilo uppfördes i sekelskiftet 1800/1900 då Kustbanan Åbo-Helsingfors öppnades för trafik. Bland gamla byggnader kan nämnas Kilo gård och Albert Edelfelts hus. Kilo stationsbyggnad revs i början av 1980-talet och e ...