ⓘ Svenskspråkiga tidningar - Svensk-amerikanska tidningar, Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo, Minneapolis Veckoblad, Svenska Amerikanska Posten ..

Svensk-amerikanska tidningar

Svensk-amerikanska tidningar är olika slags svenskspråkiga veckotidningar och tidskrifter som uppkom i USA under 1800-talet i samband med den svenska emigrationen. Tidningarna publicerade allt från svensk litteratur, från Sverige och skrivet i USA, till nyheter om händelser i USA och Sverige. Antalet svenskspråkiga tidningar i USA är oklart eftersom majoriteten av dessa tidningar var små, kortlivade och tenderade att slås ihop med varandra. Uppskattningsvis publicerades det runt 600 till 1000 svenskspråkiga tidningar runt om i USA under 1800-talet och början av 1900-talet. De svensk-amerik ...

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo var den första tidningen i den finska delen av det svenska riket. Frihetstiden med tryckfrihetsförordningen 1766 innebar ett uppsving för alla slag av trycksaker i hela riket och i Åbo grundades tidningen, ofta kallad Åbo Tidningar, inom Aurorasällskapets krets. Den utgavs 1771–1778 och 1782–1785 redigerad av Henrik Gabriel Porthan. Innehållet utgjordes huvudsakligen av vittert och vetenskapligt stoff; särskilt betydande var bidragen till belysning av Finlands historia, geografi och folkliv. Tidningen trycktes i en bokpress och sidorna var därför i bo ...

Minneapolis Veckoblad

Minneapolis Veckoblad var en svenskspråkig tidning utgiven i Minneapolis i USA. Den startades 1884 av Erik August Skogsbergh under namnet Svenska kristna härolden men utkom under det nya namnet mellan oktober 1887 och februari 1906. Tidningen beskrev sig själv som en kristlig och politisk tidning. Författaren Sigge Strömberg tjänstgjorde vid tidningen under en tid i sin ungdom.

Svenska Amerikanska Posten

Svenska amerikanska posten utgavs i Minneapolis i Minnesota och var en svensk-amerikansk tidning som riktade sig till en urban och sekulär del av den svensk-amerikanska kolonien. Tidningen utkom mellan åren 1885 och 1940 och var en av de hundratals tidningar som gavs ut i USA från 1850 och framåt för att tillmötesgå Amerikas svenska invandrarsamhällen.

Svenska Tidningen

Se även Svenska tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm 1851-1859. Svenska Tidningen var en svenskspråkig aftontidning. Tidningen utkom i Helsingfors 1917-21 som organ för de kretsar som efter februarirevolutionen 1917 arbetade för Finlands skiljande från Ryssland. Den uppgick 1921 i Svenska Pressen.

Norrköpings Tidningar

Norrköpings Tidningar, allmänt kallad NT, är en moderat dagstidning med huvudsaklig spridning i norra och östra Östergötland, A-region 10. Tidningen grundades 1758 med namnet Norrköpings Weko-Tidningar, utkom med sitt första nummer den 14 oktober samma år och är Sveriges äldsta ännu utkommande dagstidning. Tidningen har haft sexdagarsutgivning sedan 1872. 1959 köpte tidningen konkurrenten kvällstidningen Östergötlands Dagblad och de båda tidningarna slogs samman med namnet Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad. Tidningens huvudägare är Erik och Asta Sundins stiftelse. Upplagan uppgic ...