ⓘ Natur - Natur, Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris, i Stockholms län, Om tingens natur, Om gudarnas natur, Nature ..

Natur

Natur kan i sin vidaste definition syfta på den levande materiella världen i stort. Den spänner då från det subatomiska till det kosmiska, men kan också enbart syfta på biosfären. Ibland avser natur enbart idén om den av människan orörda miljön i form av växter, djur, landformer etc. Natur avser även inre egenskaper som bestämmer ett beteende och ändamål i någon eller något. Det är ett begrepp som har tolkats och definierats sedan antiken i olika sammanhang, och har genomgått flera betydelseförskjutningar och därmed blivit mångtydigt och ideologiskt laddat.

Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris

Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris är ett svenskt litteraturpris som årligen delas ut av Svenska Akademien. Priset delas alltid ut till två personer, som erhåller 60 000 kronor vardera. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.

Natur i Stockholms län

Stockholms läns natur präglas av områdets speciella läge mellan Mälaren och Östersjön och genom Mälardalens milda klimat med odlingszon II som motsvarar Skånes inre delar. I Stockholms län har det aldrig funnits helt orörd natur. När de första landområden steg ur havet vandrade också de första människor in söderifrån. Det skedde under stenåldern för cirka 8 000 år sedan. Stenåldersmänniskan påverkade landskapet och naturen genom jakt, fiske och insamling. Dagens landskapsbild präglas huvudsakligen av odlings- och kulturlandskap som skapades alltsedan bronsåldern och fortsatte fram till 190 ...

Om tingens natur

Om tingens natur är ett verk skrivet av den romerska poeten Titus Lucretius Carus under sista århundradet före vår tideräknings början. Det är Lucretius enda bevarade verk, såvitt vi vet det enda större verk han författade. Boken är en lärodikt, starkt influerad av den grekiske filosofen Epikuros.

Om gudarnas natur

Om gudarnas natur är en filosofisk dialog från 45 f.Kr. av den romerske författaren Cicero. Den består av tre böcker och diskuterar teologi utifrån de filosofiska riktningarna stoicism, epikurism och akademisk skepticism. De respektive riktningarna företräds av Gaius Velleius, Quintus Lucilius Balbus och Gaius Aurelius Cotta. Verket är den främsta källan till stoicismens och epikurismens syn på gudarna, trots att Cicero själv var anhängare av akademisk skepticism. Den första bokens åtta första kapitel gavs ut på svenska 1856 i översättning av Magnus Barwart Holmgren. Voltaire kallade den i ...

Nature

Nature är en framstående brittisk vetenskaplig veckotidskrift som började utges 4 november 1869 och grundades av Norman Lockyer. Den är världens mest citerade interdisciplinära vetenskapliga tidskrift. Fler än 1 700 artiklar har över åren författats av drygt 275 nobelpristagare. De flesta vetenskapliga tidskrifter är numera högt specialiserade men Nature är bland ett fåtal tidskrifter veckotidskrifterna Science and Proceedings of the National Academy of Sciences är också framstående exempel som fortfarande publicerar originalartiklar inom ett brett spektrum av vetenskapliga områden. Det är ...